Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2015

Porcelanowa
19:56
3311 8e6b 390
Reposted fromliwaj liwaj viayanek yanek
Porcelanowa
19:54
8096 850c 390
Reposted fromrol rol viafatu fatu

May 24 2015

Porcelanowa
22:01
2717 6692 390
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viasoadysta soadysta
21:49
6115 89cc 390

catsandkitten:

Waiting for me to let my guard down

Reposted fromaallenwalker aallenwalker viasucznik sucznik
Porcelanowa
20:10
1807 bbae 390
Reposted fromwhateva whateva vianimfomanka nimfomanka
Porcelanowa
20:07
6548 c4e5 390
Reposted fromosaki osaki viakjuik kjuik
Porcelanowa
17:52
7610 4dd7
Reposted fromolbaria olbaria viafatu fatu

May 21 2015

20:15
5938 0c85 390

chotronette:

Foret Noir dress available on www.chotronette.com

Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viaatranta atranta
Porcelanowa
20:08
Nie skomentuję tego. Już w tym tygodniu byłem niemiły.
— aspołeczny
Reposted fromaspoleczny aspoleczny viaElodja Elodja

May 20 2015

Porcelanowa
21:13
Nie jestem w życiu zbyt widowiskowa. Odwracam się i odchodzę. Można mnie zrazić ignorancją, brakiem uwagi, atencji. W niepowodzeniach zamykam się i trudno mnie potem otworzyć, dotrzeć do mnie. Bywa, że wychodzę z domu, gdzieś uciekam, chcę być goniona i przepraszana.
— Magdalena Cielecka /Laura
Reposted fromkarosia karosia viakatalama katalama
Porcelanowa
18:55
7381 08f9 390
by rawveganblonde
Reposted fromonlyfaint onlyfaint
16:23
5792 a30d 390
Reposted fromherecomeschaos herecomeschaos viabzium bzium
Porcelanowa
16:23
0362 e757 390

British tattoo artist George Burchett, the King of Tattooists, (ca 1930)

May 18 2015

18:47
2158 1cdb 390
Reposted fromidiod idiod viaczinok czinok

April 28 2015

19:21
18:52
6690 2852 390
Reposted fromsoultraveling soultraveling via666th 666th

April 16 2015

Porcelanowa
21:31
7279 f611 390
Reposted fromtanieceleny tanieceleny

April 09 2015

Porcelanowa
15:43
3975 e9f0 390
Reposted frompierdolony pierdolony viabzium bzium

April 08 2015

Porcelanowa
17:04
2351 66ef 390
Reposted fromesthrelle esthrelle viayanek yanek

April 01 2015

Porcelanowa
16:24
1347 01c6 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakrybus krybus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl